คณะครุศาสตร์

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         46 ม. 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

0-3226-1813 ,0-3226-1790 ต่อ 3002  
0-3226-1790 ต่อ 3001


  หน่วยงานภายใน  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมการศึกษา 0-3226-1790 ต่อ 3019  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 0-3226-1790 ต่อ 3009  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0-3226-1790 ต่อ 3016  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0-3226-1790 ต่อ 4040  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0-3226-1790 ต่อ 3015  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา 0-3226-1790 ต่อ 3024  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 0-3226-1790 ต่อ 3012  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0-3226-1790 ต่อ 3008  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 0-3226-1790 ต่อ 3017  
  ศูนย์ฝึกประสบการ์วิชาชีพครู  0-3226-1790 ต่อ 3018  
  ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู   0-3226-1790 ต่อ 3004  
  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 0-3226-1790 ต่อ 3007  
  โรงเรียนสาธิตอยุบาลทานตะวัน 0-3226-1790 ต่อ 4001  
     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ