คณะครุศาสตร์

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         46 ม. 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

0-3272-0536-9 ต่อ 3257  
0-3272-0551,0-3272-0548


  หน่วยงานภายใน  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมการศึกษา 0-3272-0536 ต่อ 3317  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา0-3272-0536 ต่อ 3236  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0-3272-0536 ต่อ 2200  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0-3272-0536 ต่อ 3235  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0-3272-0536 ต่อ 3220  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา 0-3272-0536 ต่อ 1051  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 0-3272-0536 ต่อ 3246  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0-3272-0536 ต่อ 3220  
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 0-3272-0536 ต่อ 3220  
  ศูนย์ฝึกประสบการ์วิชาชีพครู  0-3272-0536 ต่อ 3259  
  ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู   0-3272-0536 ต่อ 3260  
  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 0-3272-0536 ต่อ 3011  
  โรงเรียนสาธิตอยุบาลทานตะวัน 0-3272-0536 ต่อ 2200-2208  
     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ