ปรัชญา
 
สร้างครูดี มีคุณภาพ สู่ครูมืออาชีพ

 

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรของการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ

 

อัตลักษณ์  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
 

ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลาให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาและมีไหวพริบปฏิภาณทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
 
เอกลักษณ์
สร้างครูมืออาชีพที่เชี่ยวชาญศาสตร์การสอน
 
แผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ 4 ปี
 
แผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
 
     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ