ปรัชญา
 

สร้างครูดี มีคุณภาพ สู่ครูมืออาชีพวิสัยทัศน์
 

คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรของการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ 4 ปี
 
     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ