ประวัติคณะครุศาสตร์

        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช  2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว (เดิมเรียกว่าคณะวิชาครุศาสตร์) ในปีการศึกษา  2518  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา  (ค.บ.)  โดยมีคณะเกิดขึ้น  3  คณะวิชา  คือ
              1.  คณะวิชาครุศาสตร์
              2.  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              3.  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ตำแหน่งผู้บริหารคณะวิชา  เรียกว่า  “หัวหน้าคณะ” คณะวิชาครุศาสตร์วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง มี  6  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

        ปีการศึกษา  2527  ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่  2  ขึ้น  วิทยาลัยครูจึงสามารถเปิดสอนสาขาวิชาอื่นอีก  2  สาขา  คือ  สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (ว.ท.บ.)  และสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  และมีคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีก  1  คณะ  คือ  คณะวิชาวิทยาการจัดการ

         ต่อมาในปี  พ.ศ.2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  โปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อ  “สถาบันราชภัฏ”  แทนชื่อวิทยาลัยครู  และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อปีการศึกษา  2538  ได้เปลี่ยนชื่อ  “คณะวิชาครุศาสตร์”  เป็น  “คณะครุศาสตร์”  ตำแหน่งผู้บริหารคณะเปลี่ยนจาก  “หัวหน้าคณะ”  เป็น  “คณบดี”

        ปีการศึกษา  2541  คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ขึ้น  กำหนดให้คณะครุศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  คณะครุศาสตร์จึงเปิดสอนหลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูสำหรับครูที่ไม่มีวุฒิครูขึ้นรับ  “ใบประกอบวิชาชีพครู”  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และต่อมาได้โอนให้ไปสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป

        ปีการศึกษา  2542  ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา  เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ  คณะครุศาสตร์จึงจัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชามี  4  โปรแกรมวิชา  ได้แก่  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาประถมศึกษา  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

        ปีการศึกษา  2545  จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  คือ  ศาสตราจารย์  ดร.พจน์  สะเพียรชัย  ให้คำแนะนำว่าเพื่อให้การบริหารจัดการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์มีเอกภาพ  สถาบันควรย้ายโปรแกรมวิชาทางด้าน    ครุศาสตร์  (ค.บ.)  ซึ่งสังกัดในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสังกัดคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์จึงได้เสนอสถาบันพิจารณาย้ายสังกัดของโปรแกรมวิชาทางครุศาสตร์ให้ไปสังกัดคณะครุศาสตร์  ในปีการศึกษา  2545  โปรแกรมวิชาของคณะครุศาสตร์  จึงเพิ่มจากเดิม  ซึ่งมี  4  โปรแกรมวิชา  เป็น  11  โปรแกรมวิชา  คือ  โปรแกรมวิชาประถมศึกษา  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับปริญญาโท  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน

         ปีการศึกษา  2546  คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริการหารการศึกษา

        ปีการศึกษา  2547  ได้เปลี่ยนสถานภาพและชื่อจากสถาบันราชภัฏ  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  คณะครุศาสตร์  ได้เริ่มทำการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ (ครู 5 ปี) ทั้งนี้เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  และพระราชบัญญัติสภาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546 จำนวนทั้งสิ้น 7 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

        ปีการศึกษา  2549  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ปรับปรุงหลักสูตรด้านการศึกษาใหม่  ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    และหลักสูตรพลศึกษา  -  เทคโนโลยีผู้สื่อข่าว  ในระดับปริญญาโท  คณะครุศาสตร์ได้เปิดสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น

        ปีการศึกษา 2550 คุรุสภาประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  พุทธศักราช  2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2547 จำนวน 5  โปรแกรมวิชา  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552  ดังนี้โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมดนตรี  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

        ปีการศึกษา 2552 คุรุสภาประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  ดังนี้โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  โปรแกรมวิชาพลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา

 
     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ