คณะครุศาสตร์

   

 
 
 
 
คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์

 
   
 
 
ชื่อ - สกุล : อาจารย์นิตยา เรืองมาก
ตำแหน่ง :รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
 
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
ตำแหน่ง :รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
   
 
 
 
     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ