กิจกรรมต่างๆ ของเรา
หัวข้อข่าว
9 เดือนที่ผ่านมา
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2)

22 ธ.ค. 2565

9 เดือนที่ผ่านมา
คณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับอาจารย์

22 ธ.ค. 2565

1 ปีที่แล้วที่ผ่านมา
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิ
1 ปีที่แล้วที่ผ่านมา
การอบรมหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
1 ปีที่แล้วที่ผ่านมา
ประชุมสัมมนาปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1 ปีที่แล้วที่ผ่านมา
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
1 ปีที่แล้วที่ผ่านมา
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1 ปีที่แล้วที่ผ่านมา
ประกาศ เรือง กำหนดการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของอนุบาลทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2565
หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับคณะ
วารสารงานวิจัย

วารสารวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ในด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

ประกันคุณภาพ

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบราชการ

สื่อการเรียนรู้ ออนไลน์

สื่อการเรียนรู้ ออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

I T A หน่วยงานโปร่งใส

กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ศูนย์ครู

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู และศูนย์ฝึกวิชาชีพครู

ดาวน์โหลด

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

คลังเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลังเอกสารที่รวบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปฏิทินวิชาการ

เพื่อให้อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ สามารถวางแผนและเตรียมดำเนินงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด