I T A หน่วยงานโปร่งใส 
     
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    หน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยงานพัสดุ)  
    หน่วยงาน โปร่งใสยุติธรรม (หน่วยงาน นิติการ)  
     
 

ประกาศ / คำสั่ง

 
    นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
    คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  
    แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2  
    แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1  
     
  ข้อมูลเผยแพร่  
    แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
    รายงานผลการดำเนินงานด้านความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2559  
    การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใสในมหาวิทยาลัย  
     รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
 
    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวทางการปฏิบัติงาน
 
    คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
    แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
    ปฏิทินปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ