I T A หน่วยงานโปร่งใส 
  ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล  
  EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
    คำสั่งมอบหมายงาน  
    ระบบกลไกในการเผยแพร่ข้อมูล  
    ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ตามหัวข้อที่กำหนดในข้อ EB1 (2)  
     
  EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  1. ข้อมูลพื้นฐาน  
   โครงสร้างหน่วยงาน  
   ภาระกิจของหน่วยงาน  
   ข้อมูลผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน  
  2. นโยบายยุทธศาสตร์  
  3. แผนปฏิบัติการประจำปี
 
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560   
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561  
   4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
   5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน  
  คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง  
   6. มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
     
  ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม   
  EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
   คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร  
   ระเบียบ/ข้อบังคับเรื่อง คณะกรรมการประจำคณะ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
     
  EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561  
   ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการประคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 / รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ  
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2560  
     
  ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง     
  EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560)  
   2. โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน  
  หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์  
  โครงการโรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิด  
  โครงการการพัฒนาครูสู่การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21  
  โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของโรงเรียนต้นแบบ เครือข่าย ที่ 1-2 จ.ราชบุรี  
     
  EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ
 
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ  
  EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ  
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561  
     
  EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ  
 
 
     
  EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
 
 
 
  ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่       
  EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ
 
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
  EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
  อกสาร/หลักฐาน คือ  
  คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (thai)            
   คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (english)      
     
  ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน   
  EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
   สายตรงคณะบดีคณะครุศาสตร์  
     
  ตัวชี้วัด: การรับสินบน    
  EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต    
  EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
   เอกสาร/หลักฐาน คือ  
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
   แผ่นพับคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
     
  ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน       
    เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน                      
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง              
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัย  
     
  EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง                  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
  ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ      
 
  EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง  
     
  EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
 
  เอกสาร/หลักฐาน คือ  
  ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย  
     
     
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    หน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยงานพัสดุ)  
    หน่วยงาน โปร่งใสยุติธรรม (หน่วยงาน นิติการ)  
     
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
 
    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวทางการปฏิบัติงาน
 
    คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
    แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
   ปฏิทินปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  
     
     

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ