คณะครุศาสตร์

 

 
   
 
   Amazing Slider
 
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวศูนย์ครู
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าววิจัย
  • วีดีโอ การศึกษา
  • ข่าวทุนการศึกษา


 

ลิ่งค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
- ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green office)
 
- รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
- รายงานสรุปองค์ความรู้การดาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 

- กิจกรรมพัฒนาความเป็นครู

 
 - คำอธิบายรายวิชา PC หลักสูตร ปี 2554
 - คำอธิบายรายวิชา PC หลักสูตร ปี 2558
 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 
เกี่ยวกับหลักสูตร 4 ปี
 - แบบอร์ม มคอ2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
ใบประกอบวิชาชีพครู
- ขั้นตอนการยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- ข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ
 
เอกสารเพิ่มเติมจากเล่มคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 (หลักสูตร 4 ปี)
- การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี (Case Study)
- รายงานการปฏิบัติงานเป็นช่วยครู
 
 
 แบบฟอร์ม มคอ.
   - มคอ.3
   - มคอ.4
   - มคอ.5
   - มคอ.6
   - มคอ.7
 แบบฟอร์มบริการวิชาการ
   - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 2555
   - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 2556
   - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 2557
   - การรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
   - แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
   - ถอดความรู้สู่สังคม ๒
   - เวทีเสวนา แบ่งปันเทคนิค และประสบการณ์การสอน ครั้งที่ ๒
 บริหารงานบุคคล
   - แบบฟอร์ม Job description
   - แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs)
   - แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับอาจารย์พิเศษ
   - แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ
   - แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
   - แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
   - แบบฟอร์มสัญญาจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
   - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   - แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   - แบบใบลาพักผ่อน
   - แบบใบลาอุปสมบท
   - แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง
   - แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2)

 นโยบายและแผน
   - แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 4 ปี 54-57
   - แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง 1 ปี
   - ข้อกำหนดการใช้งบพัฒนาบุคลากร : โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย(งบยุทธศาสตร์)
   - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    - แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ต. ป. ส.
    - ปรับแก้แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาการ (ต2)

 แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการคณะครุศาสตร์
    - แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการคณะครุศาสตร์


 แบบฟอร์มขออนุญาตการพานักศึกษาไปนอกสถานที่
    - แบบฟอร์มขออนุญาตการพานักศึกษาไปนอกสถานที่


ครุศาสตร์สาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ครุศาสตร์สาร ประจำเดือน กันยายน 2562
ครุศาสตร์สาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ครุศาสตร์สาร ประจำเดือน มกราคม 2562
สืบค้นข้อมูลห้องสมุดวิทยฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ABI/INFORM Complete
Academic Search Complete
ACM Digital Library
Alexander Street Press
American Chemical Society Journal (ACS)
BioOne
Britannica Online Academic Edition 
Communication & Mass Media Complete
Computer & Applied Sciences Complete
CRCnetBASE
ebrary
ebscohost
Education Research Complete
emeraldinsight
H.W.Wilson
IEEE/IEE ElectronicLibrary
iG Publishing
Journal of Visualized Experiments(JoVE) 
museapp libraryforce(ค้นหารวม)
ProQuest Dissertation tdeses
springerlink
Sage Knowledge
Thai Lis
Thai National Research Respository
Web of Science
JSTOR 
ThaiEdResearch